Algemene Voorwaarden van  Dramatic Eyes.
Versie geldig vanaf 23-01 -2012.  Alle producten op de website worden via internationale groothandel leveranciers aan de klant geleverd.

1. Toepasselijkheid
Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle gesloten overeenkomsten.

 

2. Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging per mail door
  Dramatic Eyes, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De klant accepteert de leveringsvoorwaarden door de bestelling te plaatsen tevens verklaart de klant de voorwaarden te hebben gelezen en dat de klant meerderjarig is of toestemming heeft van ouders of wettelijke verzorgers om bij  Dramatic Eyes te bestellen..

 

3. Betaling / Prijzen
Bij een bank opdracht door de klant zijn de eventuele transactie kosten altijd voor de opdrachtgever van de transactie. Alle prijzen van de aangeboden artikelen zijn in Euro's en inclusief btw en verzendkosten.

 

4. Leveringen / Leveringstermijnen
De eventuele opgegeven levertijden door 
 Dramatic Eyes, zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn. Wanneer een artikel niet meer leverbaar is om wat voor reden dan ook zal  Dramatic Eyes, u op de hoogte brengen door middel van telefoon of per mail. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan de leverancier. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen van de internationale leverancier zijn verzonden.  Dramatic Eyes, is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. De gemiddelde levertijd ligt tussen de 7 en 14 werkdagen vanaf de dag dat de betaling is ontvangen. Dramatic Eyes is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen  van het  pakket, door toedoen van de drerde partij zoals het postbedrijf. of de Douane.

5. Reclames
De koper dient direct na aankomt de ontvangen producten te inspecteren en wanneer er gebreken zijn deze binnen 7 dagen aan ons te melden bij voorkeur per e-mail of eventueel telefonisch. Wanneer u tijdig heeft gereclameerd kunt u in overleg met ons de ontvangen zending terug sturen. Mocht er inderdaad sprake zijn van een fout door 
 Dramatic Eyes, dan zorgen wij voor een gratis herlevering nadat wij uw artikel hebben ontvangen. U krijgt achteraf een vergoeding voor de gemaakte verzendkosten van het artikel dat u heeft terug gestuurd. Betalingen vinden plaats binnen 10 werkdagen. 

 

6. Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

 

7. Overmacht
Indien
 Dramatic Eyes, door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van  Dramatic Eyes
,wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

 

8. Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor
 Dramatic Eyes, in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal  Dramatic Eyes, niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Dramatic Eyes. De klant vrijwaart Dramatic Eyes, te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van Dramatic Eyes, blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Dramatic Eyes, de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Dramatic Eyes, ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.